امیرحسین کاشانی: نویسنده شهر محتوا

شاید بتوان بازاریابی محتوایی را بهترین و موثرترین روش بازاریابی درون گرا دانست. صحبت از بازاریابی محتوایی فراوان است. عده ای به اشتباه آن را «بازاریابی محتوا» می گویند! بعضی ها تازه در حال آشنایی با این نوع بازاریابی هستند و برخی کسب و کارها سال هاست که به عنوان مهمترین روش بازاریابی خود، از بازاریابی محتوایی بهره می گیرند. برای...