حامد توانای آزاد: نویسنده شهر محتوا

یکی از مهم ترین فعالیت های شما در کسب و کار خود، آنالیز و بررسی رقبا است. یک تجزیه و تحلیل خوب و معتبر می تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد آنچه دیگر افراد حوزه فعالیت شما انجام می دهند را در اختیار شما بگذارد. اما این بررسی و دریافت اطلاعات ساده نیست.

در این مقاله سعی می کنیم در تجزیه و...