همراز آهنگرزاده: نویسنده شهر محتوا

زمانی که از بن پلومیان مدیر ارشد شرکت GumGum، که یک ابر قدرت در زمینه هوش مصنوعی محسوب می‌شود، پرسیده شد: «آیا بازاریابی محتوایی واقعا امری مهم و ارزشمند است؟» با صدای بلند و قاطع پاسخ داد: «بله؛ مادامی که شما بدانید چه انتظاری از آن دارید!» 

او در ادامه اضافه کرد:

چیزی که موجب شکست در محاسباتِ برگشت...