میلاد قارونی: نویسنده شهر محتوا

محور اصلی در تمام فعالیت های بازاریابی محتوایی، مخاطب محتوا یا مشتری محصول است. تمام برنامه های محتوایی بر اساس رفع نیازهای محتوایی مشتری یا مخاطب تدوین می شود. پس بدیهی است که شناخت ویژگی های مخاطب و شناسایی نیازهای محتوایی او، پیش نیاز تولید محتوا و سایر فعالیت های بازاریابی محتوایی باشد. به تصویری که ما از ویژگی های...