shimajafari

شیما جعفری

نویسنده شهر محتوا

محتواهای شیما جعفری در مجله شهرمحتوا

بازاریابی محتوایی  یکی از جدیدترین اشکال بازاریابی است ، اما با این وجود اثبات شده که یکی از مؤثرترین روش ها در این زمینه است. طبق نظرسنجی صورت گرفته توسط شورای رسمی محتوا ، 72٪...