آموزش تجربه کاربری

تجربه کاربری (UX) به احساسات و نگرش های یک شخص نسبت به استفاده از یک محصول، سرویس یا سیستم خاص اشاره می کند. این احساس شامل جنبه های علمی، تجربی و عاطفی معنی دار حول تعامل انسان با یک محصول می باشد و در رابطه با سهولت استفاده و یا کارایی آن محصول می باشد. این احساس با تغییرات شرایط استفاده از آن محصول به طور مداوم تغییر میکند.